สมัครออนไลน์แล้วให้นักศึกษามามอบตัวที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา (ห้องประชาสัมพันธ์)
หลักฐานที่ต้องแนบมาด้วย
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป
2.รบ.ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (นักศึกษา+ผู้ปกครอง ) อย่างละ 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชน (นักศึกษา+ผู้ปกครอง ) อย่างละ 1 ฉบับ
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

***นักศึกษาที่มามอบตัว ให้แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย พร้อมกับพาผู้ปกครองมาด้วย***


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ 081-1897333